GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEREK GENEL KURULA SEVK EDİLMİŞTİR.

 

TASARININ BEYAN SÜRELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇEREN 10’UNCUSU MADDESİ AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

 

 

MADDE 10- 193 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde yer alan “Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar”  ibaresi “Mart ayının başından  yirmibeşinci günü akşamına  kadar”, “Şubat ayının onbeşinci günü akşamına kadar” ibaresi “Şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına  kadar”,  98 inci maddesinde yer alan “ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar” ibaresi “ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar”,  “Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirminci günü akşamına kadar” ibaresi “Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar”, mükerrer 120 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “geçici verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu” ibaresi “geçici verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü”  ve “dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar” ibaresi “dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar, geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının yedinci paragrafındaki “dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar” ibaresi “dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar”, (14) numaralı fıkrasında yer alan “2006 yılında” ibaresi “31/12/2008 tarihine kadar” olarak;  ayrıca, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi  Kanununun 41 inci maddesinde yer alan “yirminci günü” ibaresi “yirmidördüncü günü” olarak değiştirilmiştir.