Sayın Üyemiz;

 

Odamızdan temin ettiğimiz hizmet sözleşmelerinin damga vergilerine ilişkin aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

 

Hasan DEMİR

     Başkan

 

1-      Şubat 2011  ayı içersinde sözleşmelerini düzenleyip , internet vergi dairesinden aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini gönderdiğimiz müşterilerimize ait damga vergileri için iki türlü işlem yapılması gerekmektedir.

 

a.       Sürekli damga vergisi mükellefiyeti  tesis ettirilerek (Dilekçe İçin Tıklayınız) 23 Mart 2011 tarihine kadar ilgili damga vergilerinin beyanı, 26 Mart2011 tarihine kadar da ödemesi yapılacaktır.

 

b.      Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek istemeyenler, her sözleşme için, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde damga vergisi beyannamesi verilecek ve ödemesi de ayı sürede yapılacaktır.

 

2-      Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler, noterden damga vergisi defteri tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

 

3-    Hizmet sözleşmelerinin tek suret yapılması mümkündür. Yapılan sözleşmelerin fotokopileri çekilerek, aslı gibidir tasdiki yapılarak müşteriye verilecektir. Bu takdirde damga vergisi sadece bir nüsha için ödenecektir.

      

 MESLEKi  HiZMET SÖZLEŞMELERİNİN

DÜZENLEME TARİHİ VE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

3568 Sayılı Meslek yasamız gereği yaptığımız iş ve işlemlerle ilgili olarak müşterilerimiz ile “Hizmet Sözleşmesi” yapmak zorunluluğu vardır. Yapılan Hizmet sözleşmesinde verilecek Muhasebe, Mali Müşavirlik hizmetinin detaylı bir şekilde açıklanarak, sözleşme tarih ve süresinin, aylık hizmet bedelinin belirtilmesi gerekmektedir.

Yapılacak sözleşmeler, mesleğin müşteriler karşısındaki durumunu güçlendirecek ve yaptığımız hizmetlerin yasal ve hukuk zeminine oturtulması sağlanmış olacaktır. Ayrıca Müşterilerimiz ile yaşayacağımız ihtilaflarda Hizmet sözleşmeleri hukuki bir belge olarak önümüzü açacaktır. Özellikle mesleki sorumluluk sigortası yaptıran meslek mensuplarının hasar sonucu sigorta şirketlerinde alacakları geri ödemelerde kolaylık olacaktır.

Müşterilerimiz ile yapacağımız hizmet sözleşmelerinin, hukuk ve yasal boyutta geçerli olabilmesi için de 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun (1 ) sayılı tabloya göre, “akitlerle ilgili kağıtlar “ başlığında yer alan, oranın da (Binde 8,25)  damga vergisinin beyanı ve ödenmesi ile mümkün olacaktır.

Hizmet sözleşmelerine ait Damga Vergisi,  NÜSHA veya SURET olma özelliğine göre damga vergisine tabidir.     Bu itibarla, müşterilerimiz ile yaptığımız sözleşmelerde, nüshaların birden fazla olması  durumunda, yani iki nüsha yapılan sözleşmelerde, meslek mensubunun ve müşterimizin ayrı ayrı Damga Vergisi beyannamesi vermesi ve ödemeleri gerekmektedir. Ancak, 19 nolu damga Vergisi Sirküsüne göre sözleşme bir nüsha yapılıyorsa Damga Vergisi bir kez olarak;  ya meslek mensubu ya da müşteri tarafından beyan edilip ödenecektir.

Yapılacak sözleşmelerin, şekil olarak bir veya iki nüsha şeklinde düzenlenmesinde farklı nispette Damga vergisine tabi olacağıdır. Damga Vergisi uygulamasında, taraflarca birden fazla imzalanmış olan kağıtların her biri “nüsha” dır.  Bu kapsamdaki nüshalar belli bir hususu açıklayıcı, ispat  edici ve bağlayıcı özellikleri belirlemek üzere müstakilen  akdedilen taraflarca imza konulan kağıtlardır. Suret ise; aslında bulunan tüm bilgileri taşımasına rağmen, tarafların ıslak imzasını taşımayan, diğer bir deyiş ile hukuk ilkelerine uygun olarak akdedilmiş kağıtlardır. Yani örnek suretlerdir. Bu nüshalar fotokopi yolu ile çoğaltılarak “Aslına uygundur” veya “aslı gibidir” ibareleri konarak , suret kağıdın mahiyet olarak asıl hale gelebilmektedir. 

Bilindiği üzere, 01/03/2011 Tarihinden itibaren sözleşme bilgileri olmadan E- beyannameler gönderilememektedir. (2010 Yıllık Beyannameler Hariç) Bu nedenle 2011 yılı için sözleşme yapmadığınız müşteriler için 15/03/2011 tarihine kadar sözleşmeleri yapınız.

 Meslek mensuplarımız mesleki sözleşmeleri düzenlerken (SÖZLEŞMENİN SÜRESİ) bölümüne (01/01/2011-31/12/2011) tarihi yazılacaktır. Sözleşme düzenleme tarihi bölümüne sözleşmeyi imzaladığınız tarihi yazınız.

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenlerin,  Damga Vergisi Beyannamesi verme süresi, düzenlenen sözleşmelerin,   takip eden ayın 23. gününe kadar bildirilip, aynı ayın 26. gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.. 

Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti olmayanlar ise; sözleşmelerin düzenlendiği tarihi takip eden on beşinci gün içinde beyan etmeleri ve aynı sürede damga vergilerini ödemek durumundadırlar

Sürekli Damga vergisi mükellefi olanların, beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması durumunda, durumu ilgili vergi Dairesine bildirmelerine gerek yoktur. Damga Vergisi 46 Nolu genel tebliğine göre Damga vergisi bulunduğu aylarda beyanname verilecektir. Bulunmaması durumunda damga vergisi beyannamesi verilmesine gerek yoktur.

      S. Dilhan Başyurt KESKİN

Mesleki Yayın Komisyonu Başkanı